muntsa vicente
illustrator
Afri

Birthday illustration for my friend Africa. Happy Birthday!